زبان خود را انتخاب کنید
 • Arabic
 • Czech(CzechRepublic)
 • Danish
 • English
 • French
 • German
 • Hungarian
 • Italian
 • Persian
 • Polish
 • Portuguese
 • Portuguese(Brazil)
 • Romanian(Romania)
 • Russian
 • Spanish
 • Swedish(Sweden)
 • Turkish(Turkey)
 • به پیکربندی Open Game Panel خوش آمدید

  بررسی دسترسی های مورد نیاز فایل:

  includes/config.inc.phpخوبه
  modules/TS3Admin/templates_cخوبه

  Checking PHP version:

  PHP Version >= 5.37.1.15-0ubuntu0.17.10.1

  Checking required modules:

  PHP XML-RPC module پیدا شد
  PHP Curl module پیدا شد
  PHP XML Reader پیدا شد
  PHP JSON Extension پیدا شد
  PHP mbstring Extension پیدا شد
  Pear XXTEA

  پیدا شد

  Pear

  پیدا شد

  file_get_contents()

  پیدا شد

  allow_url_fopen=on

  پیدا شد

  بعدی